Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Projekt megnevezése, tárgya: Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése projekt műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében
Támogatási forrás, projekt kód: KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0006.

Megbízó: Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0 programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás

Kivitelező: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (Konzorcium Vezető Tagja) Pentavia Kft. Geohidroterv Kft. ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.

Projektvezető/ Projektfelelős: Sárdi Zoltán

Projekt rövid leírása:

Projekt helyszíne: Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér Főbb létesítmények: 
* iparvágány egy nyomon történő visszaállított vonala,
* bentonitos résfal (328 fm) kialakítása,
* talajvíz kitermelő kutak (12 db). Építési körülmények, építéstechnológia:
* In-situ talaj és talajvíztisztítás,
* „B” és „C” területen a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón  keresztül történő elszikkasztása, figyelő kutak kialakítása,
* „D” részterület keleti rész: Nyílt víztartásos munkagödör, továbbá kialakított résfal előtt gyűjtődrén kialakítása. Kutakból, gyűjtődrénből, illetve a munkagödör árkaiban kialakított zsompkutakból a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, lassú szűrés, aktív szénszűrés) és a kialakított nyeletőszivárgón keresztül történő elszikkasztása. A második ütemben nyeletés a munkagödör mellett nyeletőárokban, figyelő kutak kialakítása,
* „D” részterület nyugati oldal: irányított fúrással kialakított csápokon, lándzsákon, továbbá kutakon keresztül „in-situ” baktérium/enzim bejuttatás és tápanyagbevitel (intenzifikált bioremendáció), továbbá drénszivárgó kialakítása,
* Olajos felúszó fázis eltávolítása: „B”, „C”, „D” részterületek keleti és nyugati részén/”in-situ beavatkozásnál,
* Vízkitermelés: „B”, „C” és „D” részterületen,
* Olaj lefölözés,
* „D” részterület nyugati rész: oltóanyag, víz és levegő besajtolása.

EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása:

Sármellék-Zalavár települések közigazgatási területén a volt szovjet katonai repülőtér (a Sármellék, külterület 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, és Zalavár, külterület: 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5 hrsz. alatt felvett ingatlanok) környezeti károk alóli mentesítésének műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatainak ellátása projektzárásig (záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2015. év június hó 19. napjáig. A kármentesítés érintette még a 487, 488, 489, 490, 491, 492 helyrajzi számú ingatlanok állapotát is. AZ EUROUT Kft. a Sármellék és Zalavár települések közigazgatási területén található, a fent részletezett helyrajzi számokkal megjelölt szennyezett területen (munkaterület) a Kármentesítési Műszaki Beavatkozás műszaki ellenőrzését (független mérnök feladatait) végezte el, mely tevékenység során az ajánlatkérési dokumentáció(k) III. kötetében ismertetett, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott a „B” területre vonatkozóan 1645-7/2/2009 iktatószámú hatósági határozatban, a „C” területre vonatkozóan a 1645-6/2/2009 iktatószámú határozatban, a „D”területre vonatkozóan a 1082-2/7/2010 iktatószámú módosító határozatban meghatározott „D” kármentesítési célállapot határérték elérését segítette elő.  A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése az előírt határértékek elérését megalapozó, már korábban elvégzett (terület előkészítési-, kiviteli tervezési-, valamint kivitelezési) munkálatok és a kiépített kármentesítési rendszer üzemeltetését, valamint a kármentesítés lezárását követően a terület-helyreállítási munkálatok befejezésével zárult le, az EUROUT Kft. műszaki ellenőri (független mérnöki) tevékenység teljes körű felügyelete mellett.

Az EUROUT Kft. feladatai:
* a Kivitelező kiválasztására irányuló kiegészítő kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásában való tanácsadás 
* az érintett területek talaj és talajvíz szennyezőanyag koncentrációjának a „D” kármentesítési célállapot határérték alá történő csökkentése érdekében a kiépített műszaki létesítmények (kármentesítő rendszer) üzemeltetésének és a terület helyreállítási munkáinak ellenőrzése,
* a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint (építési, létesítési engedély kötelezett tevékenység esetén) az engedélyező hatóságok által jóváhagyott (engedélyezett) tervek betartása, betartatása, valamint a kármentesítés célját képező – környezeti elemekre vonatkoztatott – célértékek elérésére,
* a munkafolyamatokban résztvevő személyzet szakmai jogosultságának ellenőrzése,
* az üzemeltetés során a kötelezett önkormányzatok által végzendők teljesülésének ellenőrzése, segítése, a kötelezett érdekeinek maximális érvényesítése mellett,
* a tevékenységeknek, létesítményeknek az engedélyező hatóságok által jóváhagyott (engedélyezett) műszaki dokumentáció, valamint a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott pályázati dokumentációban rögzítettek szerint történő megvalósítás követő üzemeltetés, független Mérnökként a Projekt megvalósításának teljes körű műszaki és pénzügyi ellenőrzése.

Szerződés kezdete/vége: I.   szakasz: 2011. október 03. – 2012. március 31. II.  szakasz: 2012. március 19. – 2015. június 19.

Kivitelezés kezdete/vége: 2011. október 03. – 2015. május 13.

Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2015. május 14. – 2016. május 13. (365 nap)

Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek:

Főbb szennyező komponensek: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, összes egyéb alkil-benzol, naftalinok, alifás szénhidrogének (TPH), toxikus fémek (arzén, nikkel).
Műszaki paraméterek:
* 2a, 2b, 2c, és 2d jelölésű biodepóniák kialakítása: 137.101 m2 területen.
* Biodepóniákba került, kezelendő összes talaj mennyisége: 316.312 m3.
* Talajvíz kármentesítő rendszer kiépítése.
* Kiegészítő vízi műtárgyak kiépítése a „D” munkaterületen (pótmunka keretében).
* „In-situ” talaj és talajvíztisztítás.
* „B” részterület: 5 db termelőkút (SBT 1-5) kialakítása.
* Kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón (SBD1-2) keresztül történő elszikkasztása: 4 db figyelőkút (SM001-004) kialakítása.
* „C” részterület 4 db termelőkút (SCT1-4) kialakítása.
* Kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón (SCD1-2) keresztül történő elszikkasztása: 4 db figyelőkút (SM012-015) kialakítása.
* „D” részterület keleti rész 29 db termelőkút (SDT1-29) kialakítása.
* Nyílt víztartásos munkagödör, továbbá kialakított résfal (325 fm) előtt 1 db 45 fm hosszú gyűjtődrén (SDTD1-2) kialakítása. Kutakból, gyűjtődrénből, illetve a munkagödör 1500 fm árkaiban (SDMÁ1-2) kialakított zsompkutakból (SZS1-2) a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, lassú szűrés, aktív szénszűrés) és a kialakított 4 db nyeletőszivárgón (D1-4) keresztül történő elszikkasztása. A második ütemben a nyeletés a munkagödör mellett kialakított 6 db nyeletőárokban történt (SNYÁ1-6). A mentesítéshez 7 db figyelőkút létesítése (SM05-011).
* Vízkitermelés: „B” részterület (44 em3), „C” részterület (41,3 em3), „D” részterület (100,8 em3).
* Olaj lefölözés mennyisége: 2572,5 liter.
* In-situ beavatkozás
* „D” részterület nyugati oldal a Cargo és a Terminál épületek ill. gurulópálya területén: 39 db irányított fúrással kialakított 4 csápon (összesen 156 db), 42 db lándzsán, továbbá 7 kúton (DKT1-7) keresztül „in-situ” baktérium/enzim bejuttatás és tápanyagbevitel (intenzifikált bioremendáció), továbbá 1 db drénszivárgó kialakítása. 
* „D” részterület nyugati rész: 175 m3 oltóanyag, 5417 m3 víz, 811 em3 levegő besajtolása.